§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem goblin-studio.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Ryszarda Król, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ”Ryszard Król Goblin studio” z siedzibą w Krakowie,os. Zielone 20/11 31-971 Kraków , wpisanego do Centralnej -Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), NIP 678-223-58-60,  adres elektroniczny: biuro@goblin-studio.pl

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

 

3. Klienci mogą każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych goblin-studio.pl, w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk.

 

4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

5. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 

6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.drukcyfrowy.krakow.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

§ 2. Składanie i realizacja zamówień

 

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.drukcyfrowy.krakow.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

2. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia, lub składając zamówienie przez e-mail. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zalogowanie się na stronie internetowej Sklepu, wybór rodzaju i liczby produktów, kliknięcie ikony ”kupuję - dodaj do koszyka”, wybór sposobu dostawy i płatności, a następnie zatwierdzenie zamówienia, lub wysłanie maila na adres biuro@goblin-studio.pl zawierającego zamówienie niestandardowego druku

 

4. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

5. W przypadku zamówień na produkty o właściwościach określonych przez Klienta (np. personalizowane wizytówki, plakaty, ulotki etc.), Klient składający zamówienie powinien przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail Sklepu również plik zawierający projekt graficzny, na podstawie którego produkt ma być wydrukowany. Pliki powinny spełniać warunki opisane szerzej na stronie internetowej Sklepu w sekcji ”Jak przygotować Plik”. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu przygotowania pliku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem celem ich wyjaśnienia przed złożeniem Zamówienia.

 

6. Po złożeniu kompletnego i prawidłowego zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.

 

7. Sklep informuje, że co do zasady nie weryfikuje i nie dokonuje korekt treści i formy projektów przesyłanych przez Klientów w plikach, o których mowa w poprzednim punkcie, przyjmując, że są one zgodne z ich wolą i mają być drukowane w przesłanej postaci (dotyczy to w szczególności błędów ortograficznych i innych tego typu). Jeśli jednak plik został sporządzony niezgodnie z wymaganą przez Sklep specyfikacją i tym samym nie nadaje się do druku, Sklep może zażądać od Klienta dokonania niezbędnych zmian, względnie może dokonać takich zmian we własnym zakresie. W tym drugim przypadku zmodyfikowana wersja pliku zostanie przesłana do Klienta celem akceptacji dokonanych zmian. Termin realizacji zamówienia liczy się wówczas od chwili przesłanie przez Klienta poprawionej wersji pliku, względnie od chwili akceptacji przez Klienta zmian dokonanych przez Sklep.

 

8. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i cyfrowy oraz akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze Klienta lub druku tej samej pracy na różnych maszynach poligraficznych. Sklep informuje ponadto, że tolerancja błędu krajarki oraz bigówki mogą wynieść do 2mm. Z powyższych względów Sklep umożliwia Klientom wykonanie próbnego wydruku za odrębną odpłatnością.

 

§ 3. Ceny i płatność

 

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

 

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu.

 

3. Podane na stronach Sklepu ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronie internetowej Sklepu oraz w toku procedury składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia.

 

4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:

przelewem na rachunek bankowy Sklepu;

za pomocą serwisu płatności.pl;

gotówką przy odbiorze osobistym przy zamówieniach o wartość nie przekraczającej 200 zł brutto.

 

5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

 

§ 4. Dostawa

 

1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na podany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie Sklepu, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Możliwa jest również dostawa przy wykorzystaniu TAXI, jednak dotyczy to wyłącznie miejsca odbioru zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (w pierwszej strefie).

 

2. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

 

3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 15 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, przy czym w przypadku produktów o właściwościach określonych przez Klienta czas realizacji zamówienia liczy się od chwili otrzymania poprawnych plików graficznych.

 

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien w obecności dostawcy dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany produkt. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki wskazana jest odmowa jej odbioru i spisanie w obecności kuriera protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

§ 5. Reklamacje konsumenckie

 

1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), które w części przytoczone zostały niżej. Regulacja zawarta w tej części Regulaminu nie ma zastosowania do przedsiębiorców dokonujących zakupu w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, którym przysługują ogólne uprawnienia z Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza z tytułu rękojmi.

 

2. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego. 

 

3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez Sklep opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że Sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru. 

 

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

5. Kupujący traci uprawnienia wymienione w poprzednim ustępie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

 

6. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

 

7. Reklamacji dokonuje się poprzez odesłanie towaru na adres Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

 

8. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na wskazany w § ust. 1 Regulaminu adres Sklepu, przed upływem wspomnianego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


§ 7. Ochrona danych osobowych

 

1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest właściciel Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia składanych zamówień.

 

5. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, kontaktując się ze Sklepem pisemnie lub elektronicznie (email).

 

7. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje na ten temat polityki stosowania plików cookies znajdują się na stronie www.drukcyfrowy.krakow.pl.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

 

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.drukcyfrowy.krakow.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich złożenia, zaakceptowanego przez Klienta.